Wczytuję dane...
Regulamin

Regulamin sklepu Internetowego Glass&More

 

Sklep Internetowy Glass&More działający pod adresem www.glass-more.pl jest serwisem prowadzonym przez:

 

Glass&More Sp. z o.o. z siedzibą w 38-400 Krosno, ul. Suchodolska 67B, NIP 6842659659, REGON 388134501, kapitał zakładowy 5 000 PLN, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000883099.

 

Adres do korespondencji: Glass&More, 38-400 Krosno, ul. Suchodolska 67B

Numer telefonu: +48 606 490 305

Adres e-mail: biuro@gsm-eu.pl

 

 • 1 Ogólne postanowienia

 

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego przez Glass&More Sp. z o. o. z siedzibą w Krośnie.

 

Poniższe pojęcia mają następujące znaczenie (przy czym odniesienia do wyrażeń w liczbie pojedynczej dotyczą także wyrażeń w liczbie mnogiej i odwrotnie):

 

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zgodnie z art. 431 Kodeksu Cywilnego prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową w swoim imieniu i na swoją odpowiedzialność, w związku z czynnościami prawnymi, których zakres obejmuje niniejszy regulamin.

 

Sprzedawca – oznacza przedsiębiorcę prowadzącego sklep internetowy objęty niniejszym regulaminem, tj. Glass&More Sp. z o. o. z siedzibą w Krośnie 38-400, ul. Suchodolska 67B, NIP 6842659659, REGON 388134501, kapitał zakładowy 5 000 PLN, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000883099.

 

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem adresu e-mail należącego do sklepu internetowego lub korzystająca z formularza kontaktowego sklepu dostępnego pod adresem www.glass-more.pl.

 

Konsument – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, telefonicznie lub mailowo w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.glass-more.pl

 

Produkt – każdy przedmiot oferowany w sprzedaży przez sklep internetowy

 

Towary – oznaczają wszelkie materialne rzeczy ruchome oferowane w sprzedaży w sklepie internetowym www.more-glass.pl

 

Umowa sprzedaży – umowa cywilno-prawna, na mocy której sprzedawca - przedsiębiorca zobowiązuje się przenieść na kupującego - konsumenta własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się odebrać rzecz i zapłacić sprzedawcy cenę.

 

Dokument sprzedaży – faktura VAT

 

Zamówienie – oznacza wyrażenie woli konsumenta zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży. Zamówienie powinno zawierać w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

 

Konto – panel przydzielony użytkownikowi na potrzeby rejestracji i dostępu do sklepu internetowego, zawierający dane użytkownika, w tym jego dane osobowe podane w procesie rejestracji.

 

Rejestracja – podanie danych przez użytkownika w celu założenia konta niezbędnego do korzystania ze sklepu internetowego i wyrażenie stosownych zgód na korzystanie ze sklepu internetowego.

 

Forma płatności – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez kupującego podczas składania zamówienia i oferowana przez sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności.

 

Forma dostawy – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez kupującego podczas składania zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy.

 

Gwarancja – dobrowolne zobowiązanie producenta, udzielane na podstawie oświadczenia gwarancyjnego, które określa jego obowiązki oraz uprawnienia kupującego w przypadku, gdy towar nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Gwarancja stanowi podstawę prawną do dochodzenia od gwaranta odpowiedzialności za wadliwy towar. Gwarancja obowiązująca na sprzedawane produkty w sklepie glass-more.pl jest każdorazowo określona w opisie Produktu.

 

Rękojmia - oznacza sposób dochodzenia przez konsumenta roszczeń wobec sprzedawcy związanych z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną zakupionego towaru, określony w przepisach kodeksu cywilnego.

 

Usługa świadczona drogą elektroniczną - oznacza wykonanie usługi przez usługodawcę na odległość (bez jednoczesnej obecności stron), poprzez przekazanie danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci teleinformatycznej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

 

Umowa zawarta na odległość - oznacza każdą umowę zawartą pomiędzy sprzedawcą a kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 

Trwały nośnik - oznacza materiał (papier, płyta CD/DVD, pendrive, karta pamięci, dysk twardy, itp.) lub narzędzie (poczta elektroniczna - e-mail, wiadomość SMS/MMS, itp.) umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

 

Treści cyfrowe - oznaczają dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

 

 • 2 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 

Podstawą niniejszego paragrafu jest art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), w którym jest mowa o regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

Warunki korzystania przez usługobiorców ze sklepu internetowego www.glass-more.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług świadczonych drogą elektroniczną, a także zasady dokonywania sprzedaży towarów na odległość przez Glass&More Sp. z o.o. określone są w treści niniejszego sklepu.

 

Korzystanie przez usługobiorcę ze świadczenia usług drogą elektroniczną będzie możliwe tylko po spełnieniu minimalnych wymagań technicznych i sprzętowych, tj.:

 1. a) przeglądarka:

 

Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies

Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies

Google Chrome w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies

 1. b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 × 768 pikseli
 2. c) połączenie z siecią internet
 3. d) dostęp do skrzynki pocztowej e-mail.

 

Informacje na temat oferty sklepu prezentowane są za pośrednictwem internetu na stronie www.glass-more.pl.

Zgodnie z niniejszym regulaminem, sklep internetowy glass-more.pl świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:

za pomocą koszyka zamówień umożliwia zakup produktów dostępnych w bazie sklepu internetowego www.glass.more.pl

umożliwia stworzenie oferty dedykowanej klientowi

umożliwia rejestrację konta i stworzenie własnego profilu klienta

umożliwia stworzenie bazy produktów ulubionych

umożliwia subskrypcję newslettera zawierającego informacje handlowe.

 

W celu prowadzenia statystyk oglądalności sklepu internetowego www.glass-more.pl oraz w celu dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb usługobiorców, usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z sklepu internetowego www.glass.more.pl

 

Korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, użytkownik może usunąć lub zablokować pliki cookie bez podawania przyczyny. Więcej informacji na temat zasad dostępu i przechowywania informacji na urządzeniach klienta znajduje się w polityce prywatności.

 

Po wypełnieniu i potwierdzeniu formularza, zawierana jest umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. Formularze, które umożliwiają zawarcie umowy to: formularz rejestracyjny, formularz newslettera lub formularz wysyłkowy.

 

Każda umowa jest zawierana na czas nieokreślony. Strony mogą w każdej chwili rozwiązać umowę bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem umowy.

 

Użytkownik, który zarejestrował swoje konto na stronie usługodawcy, może zakończyć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia konta klienta. Usługodawca niezwłocznie usuwa zarejestrowane konto klienta lub adres e-mail z listy subskrybentów.

 

 • 3 Warunki sprzedaży
 1. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Klienta będą przetwarzane zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i Prawem Polskim
 2. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, jeśli miedzy innymi dane Klienta są niepełne, nieprawidłowe, nie można nawiązać kontaktu z Klientem, jego adres e-mail jest nieprawidłowy
 3. W wyjątkowych przypadkach, przy braku możliwości realizacji zamówienia z przyczyn znajdujących się po stronie sklepu www.glass-more.pl, sklep ma obowiązek skontaktowania się z Kupującym w celu uzgodnienia sposobu realizacji transakcji lub anulowania zamówienia
 4. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 16:00, w soboty, w niedziele oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego
 5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
 6. a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze i przelewem – po tym, jak do sklepu dotrze od Klienta e-mail ze złożonym zamówieniem,
 7. b) w przypadku przedpłaty termin realizacji jest liczony od dnia wpłynięcia środów na konto sklepu
 8. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
 9. Wszystkie ceny towarów w sklepie internetowym są podawane w walucie złotych polskich (PLN)
 10. Ceny podawane na stronie internetowej są cenami brutto ( uwzględniają podatek VAT). Promocje i rabaty nie sumują się.
 11. Sprzedawca ma prawo do aktualizowania cen towarów zamieszczonych na stronach Sklepu Internetowego w każdym czasie
 12. Koszty przesyłki nie są uwzględnione w cenach towaru. Koszty te naliczane są osobno podczas konfiguracji zamówienia w koszyku
 13. Ceny towarów mogą różnić się od siebie w zależności od wyboru wariantu produktu (kolor, wykończenie, rozmiar). Informacja ta jest wyraźnie komunikowana na stronie internetowej podczas wyboru wariantu produktu
 14. Podczas procesu zakupowego klient ma możliwość wyboru formy dostawy i płatności. Przedstawiona wówczas całkowita wartość zamówienia jest kwotą ostateczną do zapłaty.
 15. Sklep internetowy glass-more.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian zarówno w cenach towarów oferowanych przez usługodawcę, jak i w wysokości opłat za doręczenie towaru do usługobiorcy. Każdorazowa zmiana nie narusza praw osób, które złożyły zamówienia on-line bądź zawarły umowę sprzedaży przed dokonaniem jakichkolwiek wyżej wymienionych zmian w cennikach
 16. Prawidłowe zawarcie umowy sprzedaży odbywa się poprzez zatwierdzenie odpowiednim przyciskiem „POTWIERDŹ” oraz akceptacją warunków regulaminu sklepu. Tylko po wykonaniu tych czynności zamówienie będzie mogło być zrealizowane
 17. Potwierdzeniem złożenia zamówienia a jednocześnie jasnym komunikatem dla kupującego że zamówienie będzie zrealizowane jest e-mail wysyłany przez sklep internetowy glass-more.pl na adres klienta w którym znajdują się następujące informację:

- lista zamówionych produktów,

- łączna cena wraz z podatkami, wszelkimi dodatkowymi opłatami za transport i dostawę

- podane w formularzu wysyłkowym: dane adresowe i kontaktowe mające umożliwić poprawną dostawę zamówionych towarów

 1. Klient może złożyć zamówienie on-line bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu
 2. Klient może zarejestrować konto w sklepie internetowym www.glass-more.pl. Posiadanie konta gwarantuje dostęp do: historii zamówień, konfiguracji adresów dostawy, listy zakupionych produktów
 3. Warunkiem utworzenia konta w sklepie internetowym www.glass-more.pl jest wypełnienie formularza rejestracyjnego.
 4. Glass&More Sp. z o.o. razem z zakupem dostarcza klientowi fakturę VAT. Możliwym jest także późniejsze wystawienie faktury dokumentującej dokonaną sprzedaż i jej dostarczenie jej mailem na adres podany w zamówieniu.
 5. Przewidywany czas dostarczenia zamówień do klientów zależny jest od dostępności towarów na magazynie i wynosi:

- towar na magazynie – dostawa do 3 dni

- brak towaru na magazynie – dostawa 7-14 dni w zależności od informacji przy produkcie na stronie internetowej

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn niezależnych

 

 • 4 Formy płatności
 1. Klient może dokonać zapłaty za zamówienie w następującej formie:

- płatność za pobraniem – należność pobierana jest przez kuriera w momencie dostawy towarów

- płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Usługodawcy:

PKO BP, Nr. konta dla przelewów w PLN: 73 1020 2964 0000 6302 0185 4306

Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu internetowego

- płatność online PayU (szybki przelew). Za ich sprawne działanie odpowiada PayU S.A. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności

 - wszystkie akceptowane środki płatności zaznaczone są w jasny i wyraźny sposób na początku procesu składania zamówienia lub na stronie głównej sklepu internetoweg

 

 • 5 Formy i koszty dostawy
 1. Towar do Klienta dostarczany jest na dwa sposoby:

- wysyłka towaru wybranym kurierem-  w zależności od wagi i gabarytów przesyłki

 1. Koszt dostawy jest zależny od łącznej ceny zamawianych towarów, formy dostawy oraz formy płatności. Kalkulacja ostatecznego kosztu dostarczenia dokonywana jest na etapie składania zamówienia on-line (w koszyku zamówień)
 2. Koszty przesyłki na terenie Polski wynoszą 35 zł brutto
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmę kurierską
 4. Klient zobowiązuje się do sprawdzenia przesyłki w dniu jej otrzymania i natychmiastowego zgłoszenia ewentualnych braków

 

 • 6 Reklamacje
 1. Za zgodność towaru z zawartą umową sprzedaży, w zakresie określonym Kodeksem Cywilnym jako sprzedający sklep internetowy www.glass-more.pl ponosi pełną odpowiedzialność wobec klienta. W przypadku wykrycia towaru który ma wadę fizyczną lub prawną, których szczegółowy opis znajduje się w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego sprzedający odpowiada względem klienta.
 2. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, klient jest zobowiązany poinformować sprzedającego o zaistniałej sytuacji przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedającego (dwóch lat od wydania towaru) w jeden z poniższych sposobów:

- wysyłając zgłoszenie na adres e-mail

- poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego

- wysyłając lub dostarczając osobiście formularz reklamacyjny na adres siedziby Sprzedającego

 1. Aby umożliwić Sprzedającemu podjęcie decyzji o uznaniu bądź nie reklamacji, Klient zobowiązany jest przysłać na własny koszt reklamowany towar na adres Glass&More Sp. z o.o., ul. Suchodolska67B, 38-400 Krosno wraz z dowodem zakupu i dołączonym formularzem reklamacyjnym. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia uszkodzonego towaru na adres firmy.
 2. Jeżeli towar jest niezgodny z zamówieniem, kupujący, może odstąpić od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ponadto klient może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową, rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny niż żądany przez niego sposób zaspokojenia. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 3. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niewykonalne (np. z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, firma Glass-More zwróci natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wybrania przez Klienta sposobu dostarczenia produktu w inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
 4. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień parametrów komputera lub monitora Klienta (kolor, proporcje) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Wizualizacja na stronie internetowej może nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru.
 5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas transportu oraz braku towarów w przesyłce będą rozpatrywane tylko wówczas, gdy Klient stwierdzi taką wadę w momencie odbioru towaru w obecności doręczyciela i zostanie ten fakt potwierdzony notatką sporządzoną i potwierdzoną podpisem doręczyciela
 6. Sprzedający może nie uznać reklamacji klienta, natomiast ten może się nie zgodzić z decyzją sprzedającego. W takim przypadku klient może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie www.uokik.gov.pl

 

 • 7 Zwroty towaru
 1. Klient może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w niniejszym regulaminie. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie Zakupionych Rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Zakupionych Rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Prawo do odstępowania od umów zawieranych na odległość przez przedsiębiorców nie dotyczy spółek prawa handlowego, czyli spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, akcyjnej i z ograniczoną odpowiedzialnością.

 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep Internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – za pomocą pisma wysłanego pocztą elektroniczną na adres biuro@gsm-eu.pllub adres pocztowy Glass&More Sp. z o.o., 38-400 Krosno, Ul. Suchodolska 67B.
 2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu funkcjonowania Rzeczy. Zwrot Zakupionych Rzeczy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany przez Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. W takim przypadku Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Zakupionych Rzeczy.
 3. Zwrot Zakupionych Rzeczy prosimy kierować na adres: Glass&More Sp. z o.o., 38-400 Krosno, Ul. Suchodolska 67B.

 UWAGA: Nie przyjmujemy przesyłek odesłanych do nas za pobraniem.

 1. Wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Zakupionych Rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy) zwrócone zostaną niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany przez Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 2. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zakupionych Rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
 4. Zwracane Rzeczy muszą być kompletne, nieużywane, czyste, zapakowane w oryginalne opakowania i nieuszkodzone, a ponadto zapakowane w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 • 9 Ochrona danych osobowych

Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą, Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystania.

Klient wyraża zgodę i upoważnia Sklep do:

2.1. przetwarzania jego danych osobowych przez Sklep lub podmioty, którym Sklep zleca czynności niezbędne do wykonania umów zawieranych pomiędzy Klientem a Sklepem,

2.2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Klienta w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 4 i 5 ww. Ustawy.

 • 10 Postanowienia końcowe
 1. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu firmy Glass&MoreSp. z o.o.
 2. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu zamówienia na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”)
 3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, m.in. Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204).
 4. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy kupna-sprzedaży, jest traktowane jako oferta kupna określonego wyrobu.
 5. Oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych
 6. Wszystkie zdjęcia oraz znaki towarowe użyte na stronie www.glass-more.pl są wykorzystane jedynie w celach informacyjnych i pozostają własnością producentów
 7. Zlecając wykonanie personalizacji na określonych produktach firmie Glass&More Sp. z o.o., Klient wyraża niniejszym zgodę na prezentację produktów z logo w materiałach reklamowych firmy Glass&More Sp. z o.o.